2. Maart / April | March / April 2002 (Panopticon, Jaargang | Volume 23)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Privatisering en nachtwakersstaat
Paul Ponsaers, Sonja Snacken

Artikel | Article

PDF
Open Access
Asset tarcing and recovery. Naar een nieuwe vorm van private opsporing?
B. De Bie, G. Stessens
PDF
Open Access
De onderstromen in de private veiligheidszorg
Marc Cools
PDF
Open Access
Particuliere opsporing in de ogen van de burgers
B.-J. Koops, A. Vedder

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Regelgeving: Wet van 18 juli 2001 houdende wijziging van artikel 12bis van de Wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (B.S. 1 september 2001, eerste uitgave)
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Regelgeving: Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 6 bij de Herziene Rijnvaartakte, gedaan te Straatsburg op 21 oktober 1999, voorgelegd op 6 december 2000 (Parl. St. Senaat 2000-2001. nr. 2-594), overgezonden naar de Kamer en do
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Regelgeving: Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 10, 6° in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, ingediend op 28 maart 2001 (Parl. St. Kamer 2000-2001, nr. 1179/1) en overgezonden naar de Senaat op 8 juni 2001 (Parl. St. Senaat 2
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Regelgeving: Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel o
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Regelgeving: Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag tegen de aanwerving, het inzetten, de financiering en de opleiding van huurlingen, opgemaakt te New York op 4 december 1989, voorgelegd op 4 juli 2001 (Parl. St. Senaat 2000-2001,
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Regelgeving: Wetsontwerp houdende overeenstemming van het Belgische recht met het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 november 1984, voorgelegd op 14 augustus 2001 (Pa
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Regelgeving: Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 17 maart 1978, voorgelegd op 21 augustus 2001 (Parl. St. Senaat 2000-2001, nr. 2-
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Regelgeving: Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 9 december 1994, voorgelegd op 19 september 2001 (Parl. St. Senaat 2001-2002, nr. 2-904) en op 30 november
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Strafrechtelijke en administratieve sancties en het Corpus Juris in de kandidaat EU-lidstaten (Trier, 13-15 september 2001) (congresverslag)
S. Vandromme
PDF
Open Access
1. De politiehervorming – De lokale politie; 2. De politie en het invoeren van de euro; 3. Het Belgisch voorzitterschap; 4. Verslag georganiseerde criminaliteit 2002
X.

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
G. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, De wet op het politieambt. Het handboek van de politiefunctie; G. BOURDOUX en CH. DE VALKENEER, La réforme des services de police. Commentaire de la loi du 7 décembre 1998
Paul De Hert
PDF
Open Access
D. GARLAND, The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society
Tom Daems
PDF
Open Access
F. Tulkens en T. Moreau, Droit de la jeunesse. Aide – Assistance – Protection
Jenneke Christiaens
PDF
Open Access
J.A.E. VERVAELE en A.H. KLIP (red.), Administratieve en strafrechtelijke samenwerking inzake fraudebestrijding tussen justitiële en bestuurlijke instanties van de EU-lidstaten
Els De Busser
PDF
Open Access
C. BLACK, T. VANDER BEKEN, B. FRANS, M. PATERNOTTE, Reporting on organized crime. A shift from description to explanation in the Belgian annual report on organized crime
L. Pauwels