Panopticon

Oprichting en doelstelling

Panopticon werd in 1980 opgericht als "Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk". Het feit dat er meerdere disciplines behandeld worden, wijst meteen op de kerndoelstelling van het tijdschrift. Voor het eerst wordt namelijk een forum gecreëerd waarin alle informatie over wat er zich in en rond de strafrechtsbedeling, de criminologie en het forensisch welzijnswerk afspeelt, systematische en deskundig aan bod komt.

Voortaan konden informatie en ideeën van het ene strafrechtelijk actieveld naar het andere doorstromen, waar men vroeger in het beste geval een gebrekkig zicht op alle relevante deelfacetten had, en bijgevolg het totaalbeeld uit het oog verloor.

Wetenschappers, strafrechters, criminologen en alle andere actoren op het strafrechtelijke en forensische veld (politieofficieren, reclasseringsambtenaren, advocaten, ...) hebben hier de unieke mogelijkheid om elkaar op de hoogte te houden van hun gedeelte, en met elkaar en beleidsverantwoordelijken in open discussie te treden.

Dat dit forum groot succes kent, blijkt uit het feit dat Panopticon is uitgegroeid tot het grootste en ruimst verspreide Nederlandstalige vaktijdschrift terzake.

Als kroon op het project is Panopticon vandaag uitgebreid met een wereldwijd toegankelijke digitale versie. Een volledige digitale bibliotheek van alle gepubliceerde afleveringen is digitaal toegankelijk.

Meer dan ooit bevordert Panopticon hierdoor de ruime verspreiding van verschillende visies en inzichten uit de verschillende sectoren van de strafrechtsbedeling.

Inhoud

De artikelen die in Panopticon verschijnen, zijn steeds peer-reviewed: elk artikel wordt door drie leden van de redactie gelezen en besproken in de redactieraad. Deze zorgvuldige selectieprocedure waarborgt de hoogste kwaliteit.

Onder de hoofding forum kortere bijdragen die een stellingname van een auteur bevatten.

Onder de hoofding rubrieken worden vanuit de deelredacties nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd in de verschillende vakgebieden. Zij verzekeren het 'panoptische' karakter van elke aflevering. De behandelde rubrieken zijn: Opsporing en politie; Vervolging, berechting en magistratuur; Deskundigenonderzoek; Rechtshulp en advocatuur; Strafuitvoering en justitile hulpverlening; Recht en geestelijke gezondheidszorg; Maatschappelijke dienstverlening; Jeugdbescherming en bijzondere jeugdzorg; Criminologie en strafrechtstheorie; Internationaal en Europees strafrecht; Vreemdelingen; Criminografie en methodologie; Mensenrechten.

Onder de hoofding proefschriften worden in het kort, verdedigde maar nog niet gepubliceerde proefschriften voorgesteld.

Verschijning

Panopticon verschijnt sinds 1980 tweemaandelijks in januari, maart, mei, juli, september, november.

Panopticon maakt deel uit van het VABB-SHW
Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Humane en Sociale Wetenschappen).