Democratie en gezagsschuwheid

Naar een robuuste opvatting van politieel gezag

author Bas van Stokkom
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2014
issue 31. Het gezag van de politie
section Artikelen
date of publication April 30, 2014
language Dutch
pagina 55
abstract

In een democratie heeft gezag een ongewis en voorlopig karakter verkregen en is gezagsuitoefening veel kwetsbaarder geworden. Mogelijk zijn professionals gezagsschuw geworden en gaan zij op de loop voor gezaguitoefening. Dit artikel beoogt antwoorden te geven op twee vragen. Ten eerste: laat de politie in mindere mate haar tanden zien of laat zij haar gezag nog altijd gelden? Om die vraag te beantwoorden wordt nagegaan hoe de politie het – in termen van angst voor agressie en vermijding van risicovolle situaties – doet vergeleken met andere beroepsgroepen. De tweede vraag heeft betrekking op de zoektocht naar een robuuste betekenis van gezagsvol optreden. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de notie van ‘voorgaan’ in probleemsituaties waarbij de gezaghebbende persoon verantwoordelijkheid op zich neemt.