Percepties van de Vlaamse burger over corruptie

author Arne Dormaels
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2012
issue 24. Integriteit en Deontologie
section Artikelen
date of publication Sept. 3, 2012
language Dutch
pagina 29
abstract

Onderzoek heeft aangetoond dat percepties van corruptie doorheen de tijd kunnen wijzigen. Bovendien variëren percepties van corruptie binnen en tussen groepen (Peters & Welch, 1978; Jackson & Smith, 1996; Johnston 1996). Persoonlijke achtergrondvariabelen zoals geslacht, leeftijd en sociale status en anderzijds situationele kenmerken zoals de aard van de steekpenning en de wederdienst blijken de beoordeling van een situatie als ‘corrupt’ te beïnvloeden. Ondanks de belangrijke inzichten die onderzoeken naar percepties van corruptie genereerden merken we op dat perceptiestudies zich in het verleden beperkten tot ‘politieke’ corruptie. Algemene inzichten over de maatschappelijke betekenis van corruptie kunnen op basis van deze onderzoeken moeilijk worden geformuleerd. Steunend op de theoretische inzichten van Peters en Welch (1978) werd een vragenlijst geconstrueerd. Aan de hand van deze vragenlijst werd bij de Vlaamse burger gepeild naar zijn of haar perceptie van corruptie. In deze bijdrage wordt de perceptie van de Vlaamse burger over corruptie geanalyseerd.