Organisatorische uitdaging verbonden aan multiple community policing @ be

author Marleen Easton
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2010
issue 15. Policing multiple communities
section Artikelen
publicatie datum 18 mai 2010
langue Dutch
pagina 49
abstract

Deze bijdrage heeft als doel in te zoomen op twee conflicterende logica’s die opduiken bij politiewerk in multiculturele buurten op basis van recent empirisch onderzoek (Easton, et al., 2009a). Daaruit blijkt dat dé gemeenschap in multiculturele buurten niet bestaat en er zich een diversiteit aan groepen binnen multiculturele buurten ‘bewegen’. Deze groepen laten zich niet ‘vangen’ in de geografische afbakening van een buurt en hanteren een eigen probleemdefiniëring. Tegenover deze logica staat dat het politiewerk organisatorisch in grote mate wordt aangestuurd door een geografische logica. Deze conflicterende logica’s uiten zich o.m. in de vorm van ‘overpolicing’ en ‘underpolicing’ in multiculturele buurten. Deze uitingsvormen worden in deze bijdrage toegelicht met aandacht voor de implicaties ervan voor het politiewerk op het terrein. Vanuit deze reflectie wordt een organisatorische uitdaging geschetst voor de toekomst van de gemeenschapsgerichte politiezorg in multiculturele buurten.