Strafvollzug im europäischen Vergleich

author A. Wijffels
journal Panopticon (ISSN: 771-1409)
volume Jaargang | Volume 4
issue 5. September / Oktober | September / October 1983
section Boekbespreking | Book review
date of publication Sept. 1, 1983
language Dutch
pagina 508
Open Access  view the article as PDF