Integriteit en bedrijfsmatig werken bij de politie

author Emile Kolthoff
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2012
issue 24. Integriteit en Deontologie
section Artikelen
date of publication Sept. 3, 2012
language Dutch
pagina 195
abstract

In deze bijdrage wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het verband tussen bedrijfsmatig werken en integriteit in een groot Nederlands politiekorps2. Bedrijfsmatig werken kwam in zwang in de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen in het Engelse taalgebied de termen New Public Management (NPM) en Reinventing Government werden geïntroduceerd. Ook in Nederland werd bedrijfsmatig werken geïntroduceerd, met projecten als BBI (Beleids en Beheers Instrumentarium) en het ook buiten onze landsgrenzen bekende ‘Tilburgse model’ van de gemeente Tilburg. Bij de politie werden we geconfronteerd met prestatiecontracten. Tegenstanders van deze ontwikkeling benadrukken de verschillen tussen de overheid en de private sector en waarschuwen dat de introductie van bedrijfsmatig werken bij de overheid leidt tot corruptie en ander niet integer gedrag. Deze stelling is echter nimmer empirisch onderbouwd en deze empirische toets is precies de doelstelling van het hier besproken onderzoek. De resultaten laten zien dat de stelling niet zonder meer wordt ondersteund. Integendeel, bepaalde aspecten van bedrijfsmatig werken blijken juist een positieve invloed op integriteit te hebben, mits aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan.