Richtlijnen voor auteurs

Missieverklaring

Panopticon wil artikels publiceren die:

  • zich richten op criminologie, strafrecht en/of forensisch welzijnswerk en hun relatie tot elkaar.
  • bijzondere aandacht hebben voor empirisch onderzoek, beleidsevaluatie, theorievorming, historische evoluties en/of hedendaagse debatten.
  • een probleemstelling en/of duidelijke onderzoeksvragen beantwoorden. Panopticon is vooral op zoek naar artikels waarin een degelijke argumentatie wordt ontwikkeld en gepresenteerd.
  • inzicht verschaffen in de huidige stand van de kennis met betrekking tot de thema’s die ze behandelen.
  • bijdragen tot nieuwe kennis over criminaliteit, het strafrechtsysteem en de ruimere samenleving, dit bijvoorbeeld door het rapporteren over empirisch onderzoek of door kritische evaluatie van theorieën en concepten.

Aanbieden van artikelen

Bijdragen die worden ingediend bij Panopticon mogen niet tegelijkertijd elders worden ingediend en/of gepubliceerd. Van artikelen wordt verwacht dat zij het onderwerp reflectief benaderen. Zij kunnen te allen tijde aan de redactiesecretaris worden bezorgd. U dient dan twee Word-bestanden in:

  1. het artikel zonder auteursvermelding
  2. een bestand met een Engelstalige abstract van maximaal 150 woorden (met vertaalde titel),kernwoorden in het Engels en Nederlands en contactgegevens van de auteur(s): Naam, postadres,telefoonnummer, e-mailadres. Tevens geeft u de affiliatie van elke auteur aan, alsook wie als corresponderend auteur optreedt. Affiliatie duidt u als volgt aan: (Hoogleraar, hoofdocent, onderzoeker,...),Instelling (Vakgroep Criminologie), (Vrije UniversiteitBrussel), Contactgegevens corresponderend auteur (bv.corresp.: Veerle.Scheirs@vub.ac.be ).

Aangeboden artikelen hebben een maximale omvangvan ongeveer 50.000 karakters (incl. spaties), voetnoten,figuren, literatuurlijst, abstracts en kernwoorden inbegrepen. Beperk het gebruik van figuren (taartdiagrammen,...). Zorg ervoor dat het bestand volledig anoniem is (onder meer door het vervangen van voetnoten die de identiteit van de auteur kunnen verraden door de melding ‘Referentie wordt later ingevoegd’). In alle bijdragen wordt uitsluitend het APA-verwijzingssysteem gebruikt. Bijdragen die hier niet aan voldoen, worden terugbezorgd met het oog op herziening.

Double blind peer review

Artikels worden anoniem beoordeeld door drie onafhankelijke reviewers. Zij geven een gemotiveerd commentaar en een eindbeoordeling over de publiceerbaarheid, variërend van ‘Ja’ over ‘Ja mits’ (kleine aanpassing), ’Nee tenzij’ (grondigeaanpassing) tot ‘Nee’.  Op basis van de drie commentaren wordt op het redactiesecretariaat een geanonimiseerde synthesecommentaar opgesteld, die aan de auteur(s) wordt bezorgd.

Boekbespreking

Onder de rubriek boekbespreking worden recensies opgenomen van boeken die aan de redactie zijn voorgelegd. Mits voorafgaand overleg met en akkoord van de hoofdredacteur en de redactiesecretaris, kunnen ook niet-aangeboden boeken besproken worden. Een boekbespreking geeft een overzicht van de inhoudvan het boek, bevat een kadering en eventueel de totstandkoming van het boek, gaat in debat met de opvattingen/inzichten/ideeën die in het boek ter sprake komen en kan eventueel het boek onderwerpen aan kritiek. Vormelijk bevat een boekbespreking minstens 9900 tekens (3 gedrukte pagina’s). Boekbesprekingen worden binnen de drie maanden overgemaakt (in Wordbestand). Tevens vermeldt u in uw bericht uw contactgegevens (naam, postadres en eventueel uw functie). Het al dan niet op verzoek van de redactie aanbieden van bijdragen impliceert toestemming voor open-baarmaking en verveelvoudiging t.b.v. de elektronischeontsluiting van het tijdschrift.

Aanlevering van de kopij

Voor publicatie aangeboden teksten behoren op diskette of per e-mail (formaat Word, eventueel WP of RTF) te worden aangeboden. Beelden worden digitaal aangeboden, bij voorkeur in .eps of .tiff-formaat,eventueel in .jpeg.  De formaten .gif, .pps en .bitmap zijn meestal niet goed genoeg voor druk.  Excel-bestanden en -tabellen worden niet alleen in de tekst zelf aangeleverd maar ook nog eens in een Excel-bestand.

Aangezien de auteurs geen drukproeven ontvangen, moet de kopij met het oog op de indeling van de teksten de invoeging van tussenkoppen persklaar worden
afgeleverd.

Bijdragen dienen coherent het APA-6 verwijzingssysteem te gebruiken. Bijdragen die niet aan het APA-6 verwijzingssysteem voldoen, zullen aan de auteur worden terugbezorgd met het oog op de herziening van de verwijzingen.