Richtlijnen voor auteurs

Missieverklaring

Panopticon wil artikels publiceren die:

  • zich richten op criminologie, strafrecht en/of forensisch welzijnswerk en hun relatie tot elkaar.
  • bijzondere aandacht hebben voor empirisch onderzoek, beleidsevaluatie, theorievorming, historische evoluties en/of hedendaagse debatten.
  • een probleemstelling en/of duidelijke onderzoeksvragen beantwoorden. Panopticon is vooral op zoek naar artikels waarin een degelijke argumentatie wordt ontwikkeld en gepresenteerd.
  • inzicht verschaffen in de huidige stand van de kennis met betrekking tot de thema’s die ze behandelen.
  • bijdragen tot nieuwe kennis over criminaliteit, het strafrechtsysteem en de ruimere samenleving, dit bijvoorbeeld door het rapporteren over empirisch onderzoek of door kritische evaluatie van theorieën en concepten.

Aanbieden van artikelen

Bijdragen die worden ingediend bij Panopticon mogen niet tegelijkertijd elders worden ingediend en/of gepubliceerd. Van artikelen wordt verwacht dat zij het onderwerp reflectief benaderen en een academische, beleidsmatige of praktijkrelevantie hebben, die uitdrukkelijk door de auteur wordt aangeduid. Zij kunnen ten allen tijde aan de redactiesecretaris worden bezorgd. U dient dan twee bestanden in:

  1. het artikel zonder auteursvermelding
  2. Een bestand met een Engelstalige abstract van maximaal 150 woorden (met vertaalde titel), kernwoorden in het Engels en Nederlands en contactgegevens van de auteur(s): Naam, postadres, telefoonnummer, emailadres. Tevens geeft u de affiliatie van elke auteur aan, alsook wie als corresponderend auteur optreedt. Affiliatie duidt u als volgt aan: (Hoogleraar, hoofddocent, onderzoeker, …), Instelling (Institute for International Research on Criminal Policy), (UGent), Contactgegevens corresponderend auteur (Corresp.: redactiesecretaris@panopticonvzw.be)

Aangeboden artikelen hebben een minimale omvang van ongeveer 25.000 karakters (incl. spaties, voetnoten, figuren, literatuurlijst, abstract en kernwoorden) en een maximale omvang van ongeveer 50.000 karakters. Beperk het gebruik van figuren (taartdiagrammen,…). Zorg ervoor dat het bestand volledig anoniem is (onder meer door het vervangen van voetnoten die de identiteit van de auteur kunnen verraden door de melding ‘Referentie wordt later ingevoegd’). In alle bijlagen wordt uitsluitend het APA-7-verwijzingssysteem gebruikt. U kunt een bespreking van de wijzigingen in APA-7 vinden in het artikel APA-referentiestijl geüpdatet in Panopticon, 41(2). Bijdragen die hier niet aan voldoen, worden terugbezorgd met het oog op herziening.

Double blind peer review

Artikels worden beoordeeld door twee onafhankelijke reviewers. Zij geven een gemotiveerd commentaar en een eindbeoordeling over de publiceerbaarheid, variërend van ‘Ja’ over ‘Beperkte aanpassing’, ‘Significante aanpassing’ tot ‘Nee’. Op basis van de twee commentaren wordt een geanonimiseerde synthesecommentaar opgesteld, die aan de auteur(s) wordt bezorgd.

Onder de rubriek forumbijdragen kunnen kortere bijdragen (maximum 15.000 tekens) worden opgenomen die een stellingname van een auteur bevatten. Deze bijdragen worden aan een marginale toetsing onderworpen.

Onder de hoofding rubriekteksten worden vanuit de deelredacties nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd in de verschillende vakgebieden. Zij verzekeren het ‘panoptische’ karakter van elke aflevering.

Verslagen van ‘ronde tafel-gesprekken’ kunnen worden opgenomen in een afzonderlijke en gelijknamige rubriek.

Onder de rubriek boekbespreking worden recensies opgenomen van boeken die aan de redactie zijn voorgelegd. Mits voorafgaand overleg met en akkoord van de hoofdredacteur en de redacteur boekbesprekingen, kunnen andere besproken worden. Een boekbespreking geeft een overzicht van de inhoud van het boek, bevat een kadering en eventueel de totstandkoming ervan, gaat in debat met de opvattingen/inzichten/ideeën die in het boek ter sprake komen en kan eventueel het boek onderwerpen aan kritiek. Vormelijk bevat een boekbespreking minstens 9900 tekens (3 gedrukte pagina’s).
Boekbesprekingen worden binnen de drie maanden overgemaakt (in Wordbestand). Tevens vermeldt u in uw bericht uw contactgegevens (naam, postadres en eventueel uw functie).
Het al dan niet op verzoek van de redactie aanbieden van bijdragen impliceert toestemming voor openbaarmaking en verveelvoudiging t.b.v. de elektronische ontsluiting van het tijdschrift.

Aanlevering van de kopij

Voor publicatie aangeboden teksten behoren op diskette of per e-mail (formaat Word, eventueel WP of RTF) te worden aangeboden. Beelden worden digitaal aangeboden, bij voorkeur in .eps of .tiff-formaat, eventueel in .jpeg. De formaten .gif, .pps en .bitmap zijn meestal niet goed genoeg voor druk. Excel-bestanden en -tabellen worden niet alleen in de tekst zelf aangeleverd maar ook nog eens in een Excel-bestand.

Aangezien de auteurs geen drukproeven ontvangen, moet de kopij met het oog op de indeling van de tekst en de invoeging van tussenkoppen persklaar worden afgeleverd.

Aanvaardingsgraad in 2017: 43,75%.