Auteursrichtlijnen Cahiers Politiestudies

Dit is een korte versie van de auteursrichtlijnen voor de Cahiers Politiestudies. De uitgebreide versie is als pdf beschikbaar . Gelieve voor vragen over opmaak en verwijzingsregels van een artikel die niet in deze samenvatting worden behandeld dus eerst de uitgebreide auteursrichtlijnen te raadplegen.

Omvang bijdrage: Minimum 10 A4 pagina’s (4000 woorden, 28.000 tekens spaties inclusief) in lettertype Times New Roman 12pt (voetnoten in Times New Roman 9), interlinie 1. Het “gemiddelde” maximum ligt op 15 pagina’s, maar dit kan ook meer zijn als het om een onderzoeksrapport en/of naslagwerk gaat.

Abstract: Maximum 150 woorden, als samenvatting van uw bijdrage. Dit plaatst u rechtstreeks onder de titel, cursief; zonder de titel ‘abstract’ erboven te plaatsen.

Opmaak

 • Laat opmaak (tabs, pagina-eindes, etc.) zoveel mogelijk achterwege; de tekst en de voetnoten moeten uitgelijnd zijn.
 • Een titel van een boek, artikel of wet doorheen de tekst wordt cursief weergegeven.
 • Titels:
  • Titels worden numeriek (1., 2., 2.1; 2.2.; 2.2.1) genummerd, niet met letters (a, b, c,iv, xii);
  • Alle titels moeten aan de kantlijn staan (niet inspringen);
  • Titels worden in Times New Roman 12 en vet weergegeven (ook de hoofdtitel van de bijdrage);
  • Titels worden door een witregel van de tekst en van elkaar gescheiden;
  • Er wordt na een titel nooit een punt geplaatst en nooit een dubbel punt;
  • Er worden geen voetnoten in titels geplaatst, alleen in doorlopende tekst.
 • Vermijdt afkortingen zoveel mogelijk want ze belemmeren de leesbaarheid. Schrijf afkortingen de eerste keer voluit met afkorting tussen haakjes.
 • In een opsomming worden de onderdelen telkens afgesloten met puntkomma (;) en met een punt aan het einde (.). Het te gebruiken opsommingsteken is een ● en dit mag inspringen;
 • Een citaat wordt tussen dubbele aanhalingstekens gezet en cursief weergegeven. Een citaat van meer dan 40 woorden wordt in een aparte alinea gezet (cursief, geen aanhalingstekens);
 • Aanvullende informatie (verduidelijking, verwijzing naar wettekst) gebeurt in voetnoot. De verwijzing in de tekst naar de voetnoot gebeurt voor het laatste letterteken van de tekst, zin of zinsnede waarop ze betrekking heeft: bv. het dossier2 werd afgesloten2.

Verwijzingen:

 • Verwijzingen in de tekst
  • De verwijzingen moeten in de tekst via het APA-systeem (author/date-methode) worden weergegeven (Peeters, 2008). Er wordt dus niet met verwijzingen in voetnoot of eindnoten gewerkt.
  • Bij een citaat of specifieke verwijzingen wordt de exacte pagina of het hoofdstuk toegevoegd aan de verwijzing (Ponsaers, 2008, p.56)
  • Een verwijzing met twee auteurs: (Van Galen & Hogenaar, 1994)
  • Een verwijzing met meer dan twee auteurs: eerste vermelding (Zimmerman, Brown,Evans & Cohen, 1987) en volgende vermeldingen (Zimmerman et al., 1987).
  • Werken van dezelfde auteur(s) worden chronologisch vermeld
  • Werken van verschillende auteurs worden alfabetisch gerangschikt.
  • Meerdere publicaties van dezelfde auteur uit hetzelfde jaar, worden met kleine letters(2000a, 2000b) aangeduid, ook in de bibliografie.
  • Bij 6 of meer auteurs is dit steeds in korte versie (Brown et al., 1985).
 • Bibliografie:
  • Achteraan wordt een volledige literatuurlijst opgenomen. Dit krijgt de titel ‘Bibliografie’:
  • In deze lijst moeten de referenties alfabetisch gerangschikt worden op eerste auteur.
  • Boeken:
   VANDEPUTTE, R. (1986). Verbintenissen en overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 119 p.
  • Tijdschriften:
   RAAYMAKERS, Q. W., VAN HOOF, J. T .C., en TER BOGT, T. F. M. (2001). “Into-lerantie; typerend voor jongeren?”, Justitiële Verkenningen, nr. 1, 49-61.
  • Verzamelwerk:
   TAEYMANS, M. (ed.), (2003). Defederalisering van Justitie, Brussel, Larcier, 142 p.
  • Bijdrage in verzamelwerk
   PONSAERS, P. (2000). “Lokeren, criminaliteit en onveiligheid: is er reden tot paniek?”,in LIPPENS, R. (Ed.), Voorbij de nuloptie, Beschouwingen over nultolerantie en lokale(on)veiligheid, Brussel, Imavo vzw, 38-53.

Als auteur voor de Cahiers Politiestudies wordt u gevraagd het volgende aan te leveren:

 • Eerste versie van uw tekst (voor review) – te bezorgen aan de verantwoordelijke editor:
  • Uw tekst, geanonimiseerd;
  • De bijgevoegde ingevulde auteursfiche;
  • De abstract van uw tekst (150 woorden)
 • Definitieve versie van uw tekst (na review) – te bezorgen aan het redactiesecretariaat ( cahierspolitiestudies@gmail.com):
  • Uw definitieve tekst
  • De grafieken, tabellen en figuren bij uw tekst dienen in een afzonderlijk document teworden aangeleverd en moeten in grijswaarden worden weergegeven.
  • De abstract van uw tekst (indien het herwerkt is)