Internationaal en Europees strafrecht en mensenrechten

author Françoise Thomas
journal Panopticon (ISSN: 771-1409)
volume Jaargang | Volume 19
issue 5. September / Oktober | September / October 1998
section Rubriektekst | Editorial note
  Internationaal en Europees strafrecht / International and European Criminal Law
publicatie datum 1 septembre 1998
langue Dutch
pagina 459
Open Access  view the article as PDF