Handhaving in havens tegen de achtergrond van het 'nodal governance'-model. De positie van de politie in een netwerksamenleving

author Fien Gilleir
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2010
issue 15. Policing multiple communities
section Artikelen
publicatie datum 18 mai 2010
langue Dutch
pagina 87
abstract

Een doeltreffende strijd tegen criminaliteit vanuit een louter geografisch begrensde logica van de politie staat op gespannen voet met de opkomst van nieuwe ordeningen, zoals een netwerksamenleving, waarbinnen transnationale stromen zich bewegen. Onderhevig aan tendensen
van schaalvergroting, globalisering en toegenomen mobiliteit, heeft de samenleving immers in de loop der jaren een aantal veranderingen ondergaan waardoor ze niet langer beantwoordt aan de gedaante van weleer. Stromen en knooppunten geven in grote mate gestalte aan het karakter van de gemeenschap (‘space of flows’, Castells, 2004); waardoor de betekenis van plaatsen in de loop der jaren sterk is gewijzigd. Dit resulteerde ondermeer in een samenleving die de gedaante heeft aangenomen van een netwerkstructuur, waarbij bepaalde knooppunten alsmaar nadrukkelijker zichtbaar zijn geworden, binnen een complex netwerk van nationale en internationale verbindingscircuits. De manier waarop deze maatschappelijke veranderingen in relatie staan tot de positie van de politie zal in grote mate het voorwerp zijn van dit artikel. Als uitgangspunt wordt daarbij vertrokken vanuit het ‘nodal governance’-perspectief. Op basis van een verkennend empirisch onderzoek, wordt gereflecteerd over de concrete toepasbaarheid van een ‘nodal governance’-strategie voor wat betreft de kritische infrastructuur waartoe een haven kan worden gerekend.