‘Vanuit de aard en geest van de bevolking’

Lokale preventieve benaderingen van radicalisering

author Wouter Klem
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2017
issue 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
section Artikelen
publicatie datum 1 février 2017
langue Dutch
pagina 231
abstract

De bijdrages aan dit themanummer laten zien dat veel van de initiatieven die zijn genomen
tegen radicalisering tot terrorisme zijn gebaseerd op lokaal maatwerk. Personen worden
individueel gemonitord en waar mogelijk begeleid bij een hernieuwde aansluiting bij de
maatschappij. Dit slotartikel contextualiseert deze lokale initiatieven vanuit een Nederlands
perspectief, door in te gaan op de grondslagen achter haar ‘brede benadering’: preventief
wanneer het kan, repressief wanneer het moet. Een van de resultaten van deze benadering is
een integrale lokale aanpak van radicalisering. Hoewel elke plaats en context om een eigen
aanpak van radicalisering vraagt, zijn er interessante paralellen te trekken tussen Nederland,
België en Canada. Ten slotte wordt aandacht gevraagd voor andere lokale initiatieven, niet
zozeer gericht op het keren van al lopende processen van radicalisering, maar juist op het
tegengaan van polarisatie en maatschappelijke uitsluiting.