Kleur bekennen? Oproep voor artikelen over de relatie tussen etniciteit/migratie en criminaliteit

De relatie tussen migratie en/of etniciteit en criminaliteit is niet onbesproken. Niemand zal nog betwijfelen dat bepaalde etnisch-culturele groepen oververtegenwoordigd zijn binnen de strafrechtsketen. Het empirisch onderzoek naar de relatie tussen etniciteit en criminaliteit blijft echter een precaire aangelegenheid. Pogingen om het debat open te trekken worden niet zelden belemmerd door de angst minderheden te stigmatiseren en de beeldvorming over allochtonen te veralgemenen. Anderzijds blijft de kennis over deze oververtegenwoordiging partieel. Niettegenstaande de bijzondere gevoeligheid van deze materie wil Panopticon midden 2015 een themanummer uitbrengen over de relatie migratie/etniciteit in de criminologie. Hierin kan een breed scala aan onderwerpen worden belicht, zoals de differentiële/discriminatoire selectieprocessen en bejegening doorheen het strafrechtelijke keten, de wijze waarop de media (over)rapporteren over feiten gepleegd door allochtone jongeren, de oververtegenwoordiging van vreemdelingen in de gevangenissen en last but not least, de relatie tussen criminaliteit en etniciteit/migratie.

Wij nodigen iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan dit themanummer van harte uit een concreet voorstel voor een artikel in te dienen bij de redactie van Panopticon. Hierin dient u kort het centrale thema van uw artikel, de gebruikte onderzoeksmethode en de resultaten van uw onderzoek te beschrijven (max. 250 woorden). Gelieve uw abstracts te bezorgen aan de redactierecretaris van Panopticon vóór 15 augustus 2014.

Elli Gilbert
Redactiesecretaris Panopticon
e-mail: Elli.Gilbert&@law.kuleuven.be

Deze bijdragen doorlopen de gebruikelijke beoordelingsprocedure van Panopticon.