‘Ontwikkelingen in de strafuitvoering’

Call voor bijdragen themanummer Panopticon

De afgelopen jaren onderging de uitvoering van de straffen in de gevangenis, maar ook in de gemeenschap ingrijpende wijzigingen, waaronder het innen van penale boeten, uitbreiding van diverse soorten elektronisch toezicht, de staatshervorming die een ingrijpende impact had op de organisatie van het justitiële veld in de samenleving (Justitiehuizen, oprichting Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht), een doorstart van het toezicht op detentie, de invoering van minimumdienstverlening voor penitentiaire beambten, veranderingen in de Basiswet gevangeniswezen en in de Wet op de externe rechtspositie van veroordeelden, de introductie van PrisonCloud en van telefoons op cel, de uitrol van transitiehuizen, etc.

De redactie van Panopticon nodigt u uit om een bijdrage in te dienen die ingaat op een ontwikkeling in de strafuitvoering in de brede betekenis. Dat wil zeggen dat bijdragen op één of meerdere ontwikkelingen kunnen focussen (met openheid voor onder meer beleidsanalyses, effectiviteitsonderzoek en juridische analyses) en/of de impact ervan kunnen nagaan op justitiabelen of professionals. Resultaten van recent afgelopen of lopende empirische studies zijn ook meer dan welkom.

Bijdragen dienen vormelijk te voldoen aan de auteursrichtlijnen van Panopticon.

Bijdragen die worden ingediend bij Panopticon mogen niet tegelijkertijd elders worden ingediend en/of gepubliceerd. Van artikelen wordt verwacht dat zij het onderwerp reflexief benaderen en een academische, beleidsmatige of praktijkrelevantie hebben, die uitdrukkelijk door de auteur wordt aangeduid. U dient dan twee bestanden in bij de redactiesecretaris (via redactiesecretaris@panopticonvzw.be):

  1. het artikel zonder auteursvermelding
  2. een bestand met een Engelstalige abstract van maximaal 150 woorden (met vertaalde titel), kernwoorden in het Engels en Nederlands en contactgegevens van de auteur(s): Naam, postadres, telefoonnummer, emailadres. Tevens geeft u de affiliatie van elke auteur aan, alsook wie als corresponderend auteur optreedt. Affiliatie duidt u als volgt aan: (vb. Hoogleraar, hoofddocent, onderzoeker, …), Instelling (vb. Institute for International Research on Criminal Policy), Universiteit, Contactgegevens corresponderend auteur (Corresp.: e-mailadres).
     

Aangeboden artikelen hebben een maximale omvang van ongeveer 50.000 karakters (incl. spaties), voetnoten, figuren, literatuurlijst, abstracts en kernwoorden inbegrepen. Ook kortere artikelen (minimaal 25.000 karakters) zijn mogelijk.

Beperk het gebruik van figuren (taartdiagrammen,…). Zorg ervoor dat het bestand volledig anoniem is (onder meer door het vervangen van voetnoten die de identiteit van de auteur kunnen verraden door de melding ‘Referentie wordt later ingevoegd’).

In alle bijlagen wordt uitsluitend het APA-6 verwijzingssysteem gebruikt. Bijdragen die hier niet aan voldoen, worden terugbezorgd met het oog op herziening.

Voor de volledige auteursinstructies, zie: http://www.maklu-online.eu/nl/crime/panopticon/author-guidelines/

Als u een bijdrage wenst in te dienen in het kader van dit themanummer, dan dient u dit uiterlijk 15 april 2020 aan de redactiesecretaris te melden (via redactiesecretaris@panopticonvzw.be), met bijvoeging van een titel van uw bijdrage en een Nederlandstalig abstract van ongeveer 150 woorden, waarin  u kort de doelstelling van uw artikel uiteenzet.  Op basis van de ingestuurde voorstellen zullen de editors van het themanummer een selectie maken. 

De definitieve bijdrage dient ten laatste op 1 augustus 2020 ingestuurd te worden bij de redactiesecretaris.

Redacteurs van het themanummer zijn: